Ogłoszenia

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowad…

22-04-2021 Wyświetleń:3108

                 Na podstawie Decyzji nr GD.RZT.70.62.23.2021/D.KR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 30 marca 2021r. Miejskie Przedsiębior...

Czytaj więcej
Poprzedni Następny

OGŁOSZENIE

    Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki ...

06-12-2019 Wyświetleń:5293

Postępowanie na dostawę energii…

1. Ogłoszenie o zamówieniu.  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4c5e4e74-990f-4e41-8780-2a25cb496fc2 2. SIWZ - dostawa...

21-10-2019 Wyświetleń:5230

Komunikat dotyczący wody pitnej

Woda w Wodciągu Publicznym Nowe...

09-11-2018 Wyświetleń:5470

Komunikat dotyczący wody pitnej

   

29-10-2018 Wyświetleń:5587

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Informuję, iż w postępowaniu o...

01-06-2018 Wyświetleń:5956

Informacja o wyborze najkorzystniejszej…

Prezes Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej...

25-04-2018 Wyświetleń:5902

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH…

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia...

17-04-2018 Wyświetleń:4958

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych…

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków...

13-04-2018 Wyświetleń:4807

wyjaśnienia i zmiany treści…

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia...

12-04-2018 Wyświetleń:4581

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500076864-N-2018 z dnia...

10-04-2018 Wyświetleń:5271

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -…

Ogłoszenie nr 538007-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z...

09-04-2018 Wyświetleń:5725

Budowa sieci wodociągowej przy…

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp...

19-09-2017 Wyświetleń:4845

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA…

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp...

15-05-2017 Wyświetleń:6691

Taryfa opłat za wodę…

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/191/2017 ...

11-05-2017 Wyświetleń:6049

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA…

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp...

30-03-2017 Wyświetleń:6528

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W…

       WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA...

17-11-2016 Wyświetleń:5916

Nowe taryfy dla wody…

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/117/2016 ...

19-05-2016 Wyświetleń:6487

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp...

27-04-2016 Wyświetleń:6211

Ogłoszenie o zamówieniu na…

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa energii...

26-10-2015 Wyświetleń:6099

MPGK Zaprasza do udziału…

OGŁOSZENIE   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp...

29-07-2015 Wyświetleń:6899

 

Wiadomości

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Poprzedni Następny

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące badania sprawzdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o.  

19-10-2020 Wyświetleń:2688

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

    Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o. o. w  Nowym  Mieście  Lub. informuje , że  w  dniu   06.12.2019 r. po godz.  600 nastąpiła awaria na magistrali sieci wodociągowej dn 300 w ul. Grunwaldzkiej w okolicach posesji nr 41. Aktualnie trwają działania naprawcze. Informujemy, że  w związku z powyższym do...

06-12-2019 Wyświetleń:5293

Czytaj więcej

Postępowanie na dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

1. Ogłoszenie o zamówieniu.  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4c5e4e74-990f-4e41-8780-2a25cb496fc2 2. SIWZ - dostawa energii elektrycznej. 3. Załącznik nr 1 do SIWZ.  4. Załączniki 2-6 do SIWZ.  5. Załącznik nr 7 do SIWZ  6. Załącznik 2-6 do SIWZ w wersji edytowalnej  wyjaśnienia Siwz 25.10.2019 r..pdf

21-10-2019 Wyświetleń:5230

Czytaj więcej

Komunikat dotyczący wody pitnej

Woda w Wodciągu Publicznym Nowe Miasto Lubawskie jest zdatna do picia.

09-11-2018 Wyświetleń:5470

Czytaj więcej

Komunikat dotyczący wody pitnej

   

29-10-2018 Wyświetleń:5587

Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim, prowadzonym zgodnie z zasadami konkurencyjności, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę: Zakład Usług Wodno-Wodociągowych CZAJKOWSKI Sp. z o.o. ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica Cenabrutto oferty ww. Wykonawcy:145 140,00 zł Oferowany...

01-06-2018 Wyświetleń:5956

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prezes Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zamówienia:   dostawę energii elektrycznej do obiektów będących...

25-04-2018 Wyświetleń:5902

Czytaj więcej

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona: „Dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie”   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień...

17-04-2018 Wyświetleń:4958

Czytaj więcej

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.04.2018 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.04.2018 r.   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW będących własnością MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie ogłoszenie o zamówieniu nr 538007-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.               Prezes...

13-04-2018 Wyświetleń:4807

Czytaj więcej

wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, 12.04.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW będących własnością MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie ogłoszenie o zamówieniu nr 538007-N-2018 z dnia 2018-04-09 r   TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU POMIŻEJ: wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, 12.04.2018

12-04-2018 Wyświetleń:4581

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500076864-N-2018 z dnia 10-04-2018 r. Nowe Miasto Lubawskie: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 538007-N-2018 Data: 09/04/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 28026084700000, ul. ul. Działyńskich  8a, 13300   Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 56 4742425, e-mail mzknml@pro.onet.pl...

10-04-2018 Wyświetleń:5271

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy nr 538007-N-2018

Ogłoszenie nr 538007-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie Nazwa projektu lub programu   O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy...

09-04-2018 Wyświetleń:5725

Czytaj więcej

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Tulipanowej

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o. o. w  Nowym  Mieście  Lub. informuje , że  z  powodu budowy  sieci wodociągowej przy ul. Tulipanowej  w  dniu 20.09.2017 r.  od godz.  10°° do godz. 14°°   nastąpi  przerwa  w  dostawie  wody w ulicy Storczykowej,  Magnoliowej i Konwaliowej. Beczkowóz z wodą zdatną do picia zlokalizowany będzie na...

19-09-2017 Wyświetleń:4845

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOMEK WYPOCZYNKPOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Działyńskich 8a ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nakładów w postaci domku letniskowego stanowiącego własność Przedsiębiorstwa położonego na gruntach Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Brodnica, dzierżawionych przez Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych Usytuowanych nad...

15-05-2017 Wyświetleń:6691

Czytaj więcej

Taryfa opłat za wodę i ścieki

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/191/2017  Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 kwietnia 2017r Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza taryfy dla wody i ścieków obowiązujące od dnia 01 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.                    1.Zaopatrzenie w wodę – wszyscy odbiorcy           ...

11-05-2017 Wyświetleń:6049

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOMKI WYPOCZYNKPOWE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Działyńskich 8a ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nakładów w postaci domków letniskowych stanowiących własność Przedsiębiorstwa położonych na gruntach Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Brodnica, dzierżawionych przez Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych Usytuowanych nad...

30-03-2017 Wyświetleń:6528

Czytaj więcej

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KOPERNIKA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

       WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE     ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KOPERNIKA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM   W ramach  przedmiotowego zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 2 200,5 mb oraz wykonano spinkę z końcówką sieci wodociągowej w Kurzętniku i montaż komory wodomierzowej dwustronnego zasilania w wodę pomiędzy gminą Kurzętnik a gminą...

17-11-2016 Wyświetleń:5916

Czytaj więcej

Nowe taryfy dla wody i ścieków

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/117/2016  Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 kwietnia 2016r Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza taryfy dla wody i ścieków obowiązujące od dnia 01 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.                    1.Zaopatrzenie w wodę – wszyscy odbiorcy           ...

19-05-2016 Wyświetleń:6487

Czytaj więcej

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w dniach 9-11.05.2016 r. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej z terenu Nowego Miasta Lubawskiego. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie odbioru do dnia 08.05 2016 r. na nr tel. 56 47 429 14. Powiadomienie o terminie...

27-04-2016 Wyświetleń:6211

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie Numer ogłoszenia: 282800 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

26-10-2015 Wyświetleń:6099

Czytaj więcej

MPGK Zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego.

OGŁOSZENIE   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56 56 4742425 , 56 4742914   zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego   Przedmiot przetargu: Typ pojazdu: ciągnik rolniczy kołowy z kabiną i ładowaczem czołowym Taurus T-425 Marka pojazdu :Białoruś MTZ 82 Rok produkcji: 1999 Numer rejestracyjny : NNM 17CX Numer fabryczny...

29-07-2015 Wyświetleń:6899

Czytaj więcej

Zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego.

OGŁOSZENIE   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56 56 4742425 , 56 4742914   zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego   Przedmiot przetargu: Typ pojazdu: ciągnik rolniczy kołowy z kabiną i ładowaczem czołowym Taurus T-425 Marka pojazdu :Białoruś MTZ 82 Rok produkcji: 1999 Numer rejestracyjny : NNM 17CX Numer fabryczny...

29-07-2015 Wyświetleń:6623

Czytaj więcej

Zatrudnimy absolwentów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Działyńskich 8a zatrudni absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę.   Kontakt: tel. 56/47 424 25 

02-06-2015 Wyświetleń:6722

Czytaj więcej

Taryfy dla wody i ścieków obowiązujące od dnia 01 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016

Na podstawie Uchwały Nr VI/43/2015  Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 kwietnia 2015r Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza taryfy dla wody i ścieków obowiązujące od dnia 01 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.                    1.Zaopatrzenie w wodę – wszyscy odbiorcy           ...

06-05-2015 Wyświetleń:6349

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskiezawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :Dostawę ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym w formie leasingu operacyjnego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości...

21-04-2015 Wyświetleń:6314

Czytaj więcej

Zamówienie na dostawę ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym

Przedmiot zamówienia: Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym  w formie leasingu operacyjnego   kod CPV  16700000-2 , 42410000-3 , 66100000-1 Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000294609 kapitał zakładowy 7.335.000,00 zł , tel.: 56 474...

13-04-2015 Wyświetleń:8693

Czytaj więcej

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

Nowe Miasto Lubawskie,10.04.2015r. Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000294609 kapitał zakładowy 7.335.000,00 zł , tel.: 56 474 24 25, nr fax :  56 474 23 52 godziny pracy :   7:00 - 15:00 NIP : 877 144...

10-04-2015 Wyświetleń:7012

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym w formie leasingu operacyjnego Numer ogłoszenia: 45313 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj...

01-04-2015 Wyświetleń:6784

Czytaj więcej

Informacja o sprzedaży używanego samochodu specjalnego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Działyńskich 8a informuje o zamiarze sprzedaży używanego samochodu specjalnego przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji. Pojazd kompletny, sprawny z aktualnymi badaniami technicznymi do dnia 16.01.2016 roku. - podwozie IVECO DAILY 50C11, - zabudowa izotermiczna barwy białej z opisami...

10-03-2015 Wyświetleń:7139

Czytaj więcej

Informacja o sprzedaży używanego samochodu specjalnego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Działyńskich 8a informuje o zamiarze sprzedaży używanego samochodu specjalnego przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji. Pojazd kompletny, sprawny z aktualnymi badaniami technicznymi do dnia 16.01.2016 roku. - podwozie IVECO DAILY 50C11, - zabudowa izotermiczna barwy białej z opisami...

10-03-2015 Wyświetleń:5944

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskiezawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :   Dostawę paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich...

16-02-2015 Wyświetleń:6305

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie Numer ogłoszenia: 14873 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo...

04-02-2015 Wyświetleń:6671

Czytaj więcej

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Nr sprawy : 50/2015                                           UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA     Na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie unieważnia przed upływem terminu do składania ofert postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych , którego przedmiotem jest :   Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie                                                                                                                       Prezes Zarządu                                                                                                                     Maciej Przybylski

02-02-2015 Wyświetleń:6019

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy paliw płynnych

Nowe Miasto Lubawskie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie w okresie 3 lat od zawarcia umowy. Numer ogłoszenia: 11545 - 2015; data zamieszczenia: 27.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 56 4742425, faks 56 4742352. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie w okresie 3 lat od zawarcia umowy.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie w okresie 3 lat od zawarcia umowy. 2.Szacunkowa ilość zamawianego paliwa w okresie realizacji zamówienia : a) benzyny bezołowiowej Pb 95 zgodnie z normą PN-EN228 w ilości ok. 8 000 litrów, b) oleju napędowego PN-EN 590 w ilości ok. 98 000 litrów. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o    spełnia/nie spełnia ·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o    spełnia/nie spełnia ·         III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o    spełnia/nie spełnia ·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny...

30-01-2015 Wyświetleń:7033

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w dniu  05 grudnia 2014r od godz. 9 do 17, na placu przy siedzibie Straży Miejskiej ( ul. Kościelna 8a w Nowym Mieście Lubawskim), będzie można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: telewizory, sprzęt...

24-11-2014 Wyświetleń:7352

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie Numer ogłoszenia: 233647 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp...

07-11-2014 Wyświetleń:6526

Czytaj więcej

Informacja dot. zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim,  informuje, że w dniu 23 października 2014 r. zakończono zgodnie z przyjętym harmonogramem realizację projektu pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim” dofinansowanego w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu...

27-10-2014 Wyświetleń:6222

Czytaj więcej

Zatrudnienie absolwentów w MPGK

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Działyńskich 8a zatrudni absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej z zawodem montera instalacji sanitarnych. Kontakt: tel 56/ 47 424 25

23-07-2014 Wyświetleń:6312

Czytaj więcej

INFORMACJA!

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w nocy z dnia  22 maja 2014 roku na 23 maja 2014 roku w godzinach od 00.10 do 5.00 w obrębie ulic: Sienkiewicza, Kościuszki, 3 Maja od ulicy Kościuszki do ronda, Tysiąclecia od ulicy Działyńskich do ulicy Mieszka nastąpi przerwa...

21-05-2014 Wyświetleń:6436

Czytaj więcej

Informacja o sprzedaży używanych urządzeń do produkcji energii cieplnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Działyńskich 8a informuje, że posiada do sprzedaży używane  urządzenia do produkcji energii cieplnej będące własnością przedsiębiorstwa:  - kotły wodne Viessmann z palnikami olejowymi o mocy od 105 kW do 460 kW,  - kotły wodne na biomasę Moderator...

14-05-2014 Wyświetleń:6155

Czytaj więcej

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, obowiązujący w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim  Treść Regulaminu.

16-04-2014 Wyświetleń:6583

Czytaj więcej

Zbórka elektrośmieci

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w dniach: 17 kwietnia 2014r ( od godz. 9 do 17) oraz 18 kwietnia 2014r (od godz. 9 do 15), na placu przy siedzibie Straży Miejskiej ( ul. Kościelna 8a w Nowym Mieście Lubawskim), będzie można bezpłatnie oddać...

08-04-2014 Wyświetleń:6234

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim

Informacja dot. projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”. Dnia 31 marca 2014 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej...

02-04-2014 Wyświetleń:6056

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nowe Miasto Lubawskie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 248793 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 56 4742425, faks 56 4742352. ·         Adres...

21-11-2013 Wyświetleń:6125

Czytaj więcej

Zakończenie realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim – końcowy etap (obszar nr 2)”

Informacja dot. zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim – końcowy etap (obszar nr 2)” ul. Kolejowa,Żwirki i Wigury i ul. Podleśna. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim zakończyło projekt budowy kanalizacji sanitarnej w 52% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...

21-10-2013 Wyświetleń:5963

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie Numer ogłoszenia: 207113 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 56 4742425, faks 56 4742352. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie.

10-10-2013 Wyświetleń:6421

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 194189 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu:192855 - 2013 data 20.09.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 56 4742425, fax. 56 4742352. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst...

25-09-2013 Wyświetleń:7530

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa samochodu ciężarowego skrzyniowego z podwójną kabiną w formie leasingu operacyjnego Numer ogłoszenia: 192855 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie...

24-09-2013 Wyświetleń:6623

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawę ciepła z kotłowni będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ...

10-09-2013 Wyświetleń:6290

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa ciepła z kotłowni będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie Numer ogłoszenia: 174469 - 2013; data zamieszczenia: 31.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp...

02-09-2013 Wyświetleń:6338

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że z powodu usunięcia kolizji istniejącej sieci wodociągowej z budowaną kanalizacją sanitarną w ul. Narutowicza nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 27.06.2013 r. od godz. 500 do godz. 1000 w ulicy: Parkowej oraz w części Kamionki, od godz. 500 do godz. 700 w...

26-06-2013 Wyświetleń:6552

Czytaj więcej

Nowe Miasto Lubawskie: Przebudowa urządzeń oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Żwirki i Wigury

Nowe Miasto Lubawskie: Przebudowa urządzeń oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Żwirki i Wigury dz. Nr.86/2 w Nowym Mieście Lubawskim Numer ogłoszenia: 84411 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ...

23-05-2013 Wyświetleń:5634

Czytaj więcej

Nowe taryfy dla wody i ścieków obowiązujące od dnia 01 czerwca 2013 roku do 31 maja 2014 roku na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

Na podstawie Uchwały XXXI/197/2013  Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2013r Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza taryfy dla wody i ścieków obowiązujące od dnia 01 czerwca 2013 roku do 31 maja 2014 roku na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.                    1.Zaopatrzenie w wodę – wszyscy odbiorcy            -...

07-05-2013 Wyświetleń:5423

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

  Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego Numer ogłoszenia: 242251 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

15-11-2012 Wyświetleń:5513

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawę ciepła z kotłowni będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 –...

04-09-2012 Wyświetleń:5173

Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego Numer ogłoszenia: 242251 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Załącznik 1 SIWZ-leasing samochód Załącznik 2 Załacznik Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia Załącznik 3 Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ofertowy Załącznik 4 Załącznik nr 3 do SIWZ-FORMULARZ CENOWY Załącznik 5 Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie art.22 Załącznik 6 Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art.24 2   Przetarg nieograniczony na dostawę ciepła do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 1.   Ogłoszenie o zamówieniu 2.   SIWZ ZAŁĄCZNIKI: zał.nr 1 do umowy-OWDC.pdf  zał.nr 2 do umowy-moc zamówiona.pdf Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.pdf Załącznik nr 2 do SIWZ-FORMULARZ CENOWY.pdf Załącznik nr 3 do...

31-05-2012 Wyświetleń:5455

Czytaj więcej