Dane osobowe

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Mieście Lubawskim

Lp.Opis pola informacyjnegoDane

1.

Nazwa administratora danych:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim

2.

Dane kontaktowe administratora:

ul. Działyńskich 8a

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Proces 1

 1.  
Cel przetwarzania danych:Przetwarzanie związane ze stosunkiem pracy
 1.  
Zbiór danych:Pracownicy
 1.  
Kategorie osób, których dane są przetwarzane:Dane pracowników i członków ich rodzin w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków Administratora
 1.  
Kategorie danych przetwarzane w procesie:Imię i nazwisko; imiona rodziców, data urodzenia; miejsce urodzenia, adres zamieszkania i pobytu, numer pesel, miejsce pracy; zawód; wykształcenie; seria i numer dowodu; numer telefonu; nr rachunku bankowego; informacja dotycząca stopnia niepełnosprawności; przynależność do urzędu skarbowego; data ważności badań kontrolnych/okresowych ; informacje o dodatkowych uprawnieniach; stan rodziny
 1.  
Kategorie odbiorców danych:podmioty udzielające świadczenia zdrowotne, podmiot organizujący szkolenia w zakresie BHP, firmy szkoleniowe, zakłady ubezpieczeń i brokerzy ubezpieczeniowi, instytucje finansowe oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 1.  
Państwo trzecie, do którego przekazuje się dane:Dane nie będą przekazywane do państw trzecich
 1.  
Planowany termin usunięcia danych:Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
 1.  
Opis zabezpieczeń technicznych:Wynika z Polityki Bezpieczeństwa
 1.  
Opis zabezpieczeń organizacyjnych:Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

Proces 2

 1.  
Cel przetwarzania danych:Rekrutacja pracowników
 1.  
Zbiór danych:Kandydaci na pracowników
 1.  
Kategorie osób, których dane są przetwarzane:Osoby rekrutujące na dane stanowisko
 1.  
Kategorie danych przetwarzane w procesie:Imię i nazwisko; adres zamieszkania; data urodzenia; wykształcenie; zawód; kwalifikacje zawodowe; numer telefonu; e-mail
 1.  
Kategorie odbiorców danych:

 

Dane nie są przekazywane innym podmiotom

 1.  
Państwo trzecie, do którego przekazuje się dane:Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego
 1.  
Planowany termin usunięcia danych:Po zakończonym procesie rekrutacji, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji
 1.  
Opis zabezpieczeń technicznych:Wynika z Polityki Bezpieczeństwa
 1.  
Opis zabezpieczeń organizacyjnych:Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

Proces 3

 1.  
Cel przetwarzania danych:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, realizacja umowy, usługi
 1.  
Zbiór danych:Odbiorcy usług komunalnych
 1.  
Kategorie osób, których dane są przetwarzane:Odbiorcy usług
 1.  
Kategorie danych przetwarzane w procesie:Imię i nazwisko; PESEL; adres zamieszkania; adres prowadzenia działalności gospodarczej klienta
 1.  
Kategorie odbiorców danych:Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, lub podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
 1.  
Państwo trzecie, do którego przekazuje się dane:Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego
 1.  
Planowany termin usunięcia danych:Dane będą przetwarzane przez okres umowy/usługi a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
 1.  
Opis zabezpieczeń technicznych:Wynika z Polityki Bezpieczeństwa
 1.  
Opis zabezpieczeń organizacyjnych:Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

Proces 4

 1.  
Cel przetwarzania danych:Realizacja umowy
 1.  
Zbiór danych:Kontrahenci
 1.  
Kategorie osób, których dane są przetwarzane:Kontrahenci
 1.  
Kategorie danych przetwarzane w procesie:Imię i nazwisko; PESEL; adres zamieszkania; nr tel.; adres e-mail
 1.  
Kategorie odbiorców danych:Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty z którymi administrator  zawarł umowy powierzenia
 1.  
Państwo trzecie, do którego przekazuje się dane:Dane nie będą przekazywane do państw trzecich
 1.  
Planowany termin usunięcia danych:Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
 1.  
Opis zabezpieczeń technicznych:Wynika z Polityki Bezpieczeństwa
 1.  
Opis zabezpieczeń organizacyjnych:Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

Proces 5

 1.  
Cel przetwarzania danych:Realizacja umowy
 1.  
Zbiór danych:Umowy cywilnoprawne
 1.  
Kategorie osób, których dane są przetwarzane:Strony umowy
 1.  
Kategorie danych przetwarzane w procesie:Imię i nazwisko; PESEL; adres zamieszkania; nr tel.; adres e-mail
 1.  
Kategorie odbiorców danych:Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty z którymi administrator  zawarł umowy powierzenia
 1.  
Państwo trzecie, do którego przekazuje się dane:Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego
 1.  
Planowany termin usunięcia danych:Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
 1.  
Opis zabezpieczeń technicznych:Wynika z Polityki Bezpieczeństwa
 1.  
Opis zabezpieczeń organizacyjnych:Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

Proces 6

1.

Cel przetwarzania danych:Udział w postępowaniu dotyczącym zamówień publicznych

2.

Zbiór danych:Zamówienia publiczne

3.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane:Uczestnicy postępowania

4.

Kategorie danych przetwarzane w procesie:Imię i nazwisko; PESEL; adres zamieszkania; nr tel.; adres e-mail

5.

Kategorie odbiorców danych:Dane nie są przekazywane innym podmiotom

6.

Państwo trzecie, do którego przekazuje się dane:Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego

7.

Planowany termin usunięcia danych:Dane będą przechowywane przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

8.

Opis zabezpieczeń technicznych:Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

9.

Opis zabezpieczeń organizacyjnych:Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

klauzula informacyjna- odbiorcy usług

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim;
2) inspektorem ochrony danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim jest Pan Marcin Konieczny, email: marcin.konieczny@gptogatus.pl , telefon: 533 327 046;
 
 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy/ usługi lub sprzedaży towaru. 
4) Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia, jedynie w zakresie jakim jest to niezbędne do wykonania ww. celu; 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy lub realizacji usługi, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa; 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy lub usługi. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wykonania umowy lub usługi. 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.