Dane Osobowe

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Mieście Lubawskim

Lp.

Opis pola informacyjnego

Dane

1.

Nazwa administratora danych:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim

2.

Dane kontaktowe administratora:

ul. Działyńskich 8a

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Proces 1

 1.  

Cel przetwarzania danych:

Przetwarzanie związane ze stosunkiem pracy

 1.  

Zbiór danych:

Pracownicy

 1.  

Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Dane pracowników i członków ich rodzin w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków Administratora

 1.  

Kategorie danych przetwarzane w procesie:

Imię i nazwisko; imiona rodziców, data urodzenia; miejsce urodzenia, adres zamieszkania i pobytu, numer pesel, miejsce pracy; zawód; wykształcenie; seria i numer dowodu; numer telefonu; nr rachunku bankowego; informacja dotycząca stopnia niepełnosprawności; przynależność do urzędu skarbowego; data ważności badań kontrolnych/okresowych ; informacje o dodatkowych uprawnieniach; stan rodziny

 1.  

Kategorie odbiorców danych:

podmioty udzielające świadczenia zdrowotne, podmiot organizujący szkolenia w zakresie BHP, firmy szkoleniowe, zakłady ubezpieczeń i brokerzy ubezpieczeniowi, instytucje finansowe oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

 1.  

Państwo trzecie, do którego przekazuje się dane:

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich

 1.  

Planowany termin usunięcia danych:

Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

 1.  

Opis zabezpieczeń technicznych:

Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

 1.  

Opis zabezpieczeń organizacyjnych:

Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

Proces 2

 1.  

Cel przetwarzania danych:

Rekrutacja pracowników

 1.  

Zbiór danych:

Kandydaci na pracowników

 1.  

Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Osoby rekrutujące na dane stanowisko

 1.  

Kategorie danych przetwarzane w procesie:

Imię i nazwisko; adres zamieszkania; data urodzenia; wykształcenie; zawód; kwalifikacje zawodowe; numer telefonu; e-mail

 1.  

Kategorie odbiorców danych:

 

Dane nie są przekazywane innym podmiotom

 1.  

Państwo trzecie, do którego przekazuje się dane:

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego

 1.  

Planowany termin usunięcia danych:

Po zakończonym procesie rekrutacji, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji

 1.  

Opis zabezpieczeń technicznych:

Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

 1.  

Opis zabezpieczeń organizacyjnych:

Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

Proces 3

 1.  

Cel przetwarzania danych:

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, realizacja umowy, usługi

 1.  

Zbiór danych:

Odbiorcy usług komunalnych

 1.  

Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Odbiorcy usług

 1.  

Kategorie danych przetwarzane w procesie:

Imię i nazwisko; PESEL; adres zamieszkania; adres prowadzenia działalności gospodarczej klienta

 1.  

Kategorie odbiorców danych:

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, lub podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

 1.  

Państwo trzecie, do którego przekazuje się dane:

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego

 1.  

Planowany termin usunięcia danych:

Dane będą przetwarzane przez okres umowy/usługi a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

 1.  

Opis zabezpieczeń technicznych:

Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

 1.  

Opis zabezpieczeń organizacyjnych:

Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

Proces 4

 1.  

Cel przetwarzania danych:

Realizacja umowy

 1.  

Zbiór danych:

Kontrahenci

 1.  

Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Kontrahenci

 1.  

Kategorie danych przetwarzane w procesie:

Imię i nazwisko; PESEL; adres zamieszkania; nr tel.; adres e-mail

 1.  

Kategorie odbiorców danych:

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty z którymi administrator  zawarł umowy powierzenia

 1.  

Państwo trzecie, do którego przekazuje się dane:

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich

 1.  

Planowany termin usunięcia danych:

Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

 1.  

Opis zabezpieczeń technicznych:

Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

 1.  

Opis zabezpieczeń organizacyjnych:

Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

Proces 5

 1.  

Cel przetwarzania danych:

Realizacja umowy

 1.  

Zbiór danych:

Umowy cywilnoprawne

 1.  

Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Strony umowy

 1.  

Kategorie danych przetwarzane w procesie:

Imię i nazwisko; PESEL; adres zamieszkania; nr tel.; adres e-mail

 1.  

Kategorie odbiorców danych:

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty z którymi administrator  zawarł umowy powierzenia

 1.  

Państwo trzecie, do którego przekazuje się dane:

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego

 1.  

Planowany termin usunięcia danych:

Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

 1.  

Opis zabezpieczeń technicznych:

Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

 1.  

Opis zabezpieczeń organizacyjnych:

Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

Proces 6

1.

Cel przetwarzania danych:

Udział w postępowaniu dotyczącym zamówień publicznych

2.

Zbiór danych:

Zamówienia publiczne

3.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Uczestnicy postępowania

4.

Kategorie danych przetwarzane w procesie:

Imię i nazwisko; PESEL; adres zamieszkania; nr tel.; adres e-mail

5.

Kategorie odbiorców danych:

Dane nie są przekazywane innym podmiotom

6.

Państwo trzecie, do którego przekazuje się dane:

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego

7.

Planowany termin usunięcia danych:

Dane będą przechowywane przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

8.

Opis zabezpieczeń technicznych:

Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

9.

Opis zabezpieczeń organizacyjnych:

Wynika z Polityki Bezpieczeństwa

 

 

klauzula informacyjna- odbiorcy usług

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim;
2) inspektorem ochrony danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim jest Pan Marcin Konieczny, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 533 327 046;
 
 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy/ usługi lub sprzedaży towaru. 
4) Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia, jedynie w zakresie jakim jest to niezbędne do wykonania ww. celu; 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy lub realizacji usługi, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa; 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy lub usługi. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wykonania umowy lub usługi. 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 


 

Więcej w tej kategorii: « Pogotowie wodno-kanalizacyjne