Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Wyróżniony

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim, prowadzonym zgodnie z zasadami konkurencyjności, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:

Zakład Usług Wodno-Wodociągowych CZAJKOWSKI Sp. z o.o.

ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica

Cenabrutto oferty ww. Wykonawcy:145 140,00 zł

Oferowany okres gwarancji: 5 lat

Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w zapytaniu ofertowym:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena oferty

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji oraz rękojmi za wady

Razem pkt

1.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno

74,05

10,00

84,05

2.

Zakład Usług Wodno-Wodociągowych CZAJKOWSKI Sp. z o.o.

ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica

90,00

10,00

100,00

 

Oferta firmy - Zakład Usług Wodno-Wodociągowych CZAJKOWSKI Sp. z o.o. - jest prawidłowa pod kątem formalnoprawnym i najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 4 zapytania ofertowego.

 Dziękuję za udział w postępowaniu.