Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wyróżniony

Prezes Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zamówienia:

 

dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

(ogłoszenie o zamówieniu nr 538007-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.)

 

dokonano następującego rozstrzygnięcia -jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:

Orange Polska S.A. Orange Energia

02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez Niego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy - Pzp, ponadto zgodnie z kryterium określonym wzorem uzyskała największą ilość punktów.

Nazwy i siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena oferty

Razem

1.

Kogeneracja Zachód S.A.

ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań

94,85

94,85

2.

Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.

ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

88,78

88,78

3.

GOEE ENERGIA Sp. z o.o. 

ul. Gwiaździsta7c/2, 01-651 Warszawa

86,03

86,03

4.

Energia Polska Sp. z o.o.

53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 5

91,83

91,83

5.

Energa Obrót S.A.

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

84,04

84,04

6.

Energia i Gaz Sp. z o.o.

60-689 Poznań, ul. Obornicka 330

83,91

83,91

7.

Orange Polska S.A. Orange Energia

02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160

100,00

100,00

8.

PGE Obrót Spółka Akcyjna

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów Oddz. Lublin ul. Tomasza Zana 32a

84,39

84,39

9.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

85,50

85,50

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż z postępowania nie zostali wykluczeni wykonawcy, żadna oferta nie została odrzucona, w postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.