ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KOPERNIKA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM Wyróżniony

      

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W OLSZTYNIE

 

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KOPERNIKA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

 

W ramach  przedmiotowego zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 2 200,5 mb oraz wykonano spinkę z końcówką sieci wodociągowej w Kurzętniku i montaż komory wodomierzowej dwustronnego zasilania w wodę pomiędzy gminą Kurzętnik a gminą miejską Nowe Miasto Lubawskie. Zasilanie sieci wodociągowej nastąpiło przez włączenie do istniejącej sieci PCV        dn 110 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego oraz drugie włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PCV dn 110  na terenie gminy Kurzętnik.

Całkowity koszt przedmiotowego zadania wynosił 384 325,80 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowanych dofinansowana w formie pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie wyniosła 249 968,00 zł.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków hydraulicznych pracy całego układu i ograniczy wahania ciśnienia w sieci wodociągowej. Przedmiotowe zadanie umożliwi dostarczenie wody do 12 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w ul. Kopernika i wpłynie na zwiększenie funkcjonalności i zasięgu oddziaływanie infrastruktury wodociągowej. Osiągnięcie założonych celów pozwoli na uregulowanie gospodarki wodnej oraz rozwój budownictwa jednorodzinnego i powstanie warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej.

 

                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                      Maciej Przybylski

 

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

I Gospodarki Wodnej w Olsztynie”