OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym w formie leasingu operacyjnego
Numer ogłoszenia: 45313 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 56 4742425, faks 56 4742352.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:http://bip.mpgknml.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym w formie leasingu operacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym w formie leasingu operacyjnego I.RODZAJ POJAZDU 1 ciągnik kołowy z kabiną i ładowaczem czołowym kpl.1 fabrycznie nowy 2 rok produkcji 2015 3 przeznaczenie transport przyczep i współpraca z narzędziami oraz ładowaczem czołowym 4 marka i model oferowanego ciągnika załączyć zdjęcie lub folder oferowanego ciągnika II.KABINA 5 kolor kabiny ciemny czerwony 6 ilość drzwi 2 7 siedzenia fotel operatora i siedzenie pasażera z pasami bezpieczeństwa 8 komfort Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja 9 okna Uchylne okna boczne i tylne, szyberdach 10 światła robocze po 2 lampy robocze przednie i tylne, ostrzegawcza lampa błyskowa III.UKŁAD KIEROWNICZY 11 rodzaj mechanizm ze wspomaganiem 12 promień skrętu do 5,6m IV.UKŁAD HAMULCOWY 13 typ hamulec tarczowy,niezależny,mokry V.SILNIK 14 typ diesel 15 pojemność do 4500 cm3 16 moc min 105 KM , max 110 KM 17 zasilenie wtrysk elektroniczny VI.PRZENOSZENIE NAPĘDU 18 napęd 4x4 (4WD) 19 sprzęgło hydrauliczne 20 skrzynia biegów manualna VII.ŁADOWACZ CZOŁOWY 21 siła udźwigu min.1800 kg 22 wysokość unoszenia min. 3700 mm 23 siła zrywania min.2250 kg 24 możliwość zastosowania oprzyrządowania różnego typu 25 szerokość łyżki do materiałów sypkich min.2,0m 26 dostawa kompletny,w zestawie z ciągnikiem VIII.GWARANCJA 27 odległość serwisu max. 40 km 28 okres gwarancji min. 12 miesięcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.70.00.00-2, 42.41.00.00-3, 66.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wykonawcy nie wnoszą wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - Okres gwarancji - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mpgknml.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.04.2015 godzina 14:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie , pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.)   Zalacznik_nr_1doSIWZ-opis_pr_zedmiotu_zamowienia.doc

2.) Zalacznik_nr_2_do_SIWZ-Formularz__ofertowy.doc

3.) Zalacznik_nr_3_do_SIWZ-FORMULARZ_CENOWY.doc

4.)  Zalacznik_nr_4_do_SIWZ-_oswiadc_zenie_art_24.doc

5.)  Zalacznik_nr5doSIWZ-oswiadcz_enie_art_22.doc

6.)  Zalacznik_nr_6_do_SIWZ-grupy_kap_ilaowe.doc

7.) SIWZ-leasing-ciagnik.doc

 

                                                                                                                                          Prezes Zarządu

Maciej Przybylski