Informacja dot. zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”. Wyróżniony

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim,  informuje, że w dniu 23 października 2014 r. zakończono zgodnie z przyjętym harmonogramem realizację projektu pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim” dofinansowanego w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W ramach przedmiotowego zadania wybudowano sieć kanałów grawitacyjnych o długości 4,42 km z przyłączami dla terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i przemysłowej zlokalizowanych w rejonie ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim. Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę kanałów sanitarnych, w tym przewody grawitacyjne-kolektory z rur PCV dn 200 o długości 3168,0 mb, przewody grawitacyjne z rur PE dn 200 o długości 706,0 mb, przewody grawitacyjne na przyłącza z rur PCV dn 160 o długości 398,0 mb, oraz przewody grawitacyjne z rur PE dn 160  o długości 145 mb.  

Całkowity koszt inwestycji to 1 457 444,27 w tym wydatki kwalifikowane 1 132 154,04 zł.

Kwota dofinansowania 905 723,23 zł.

Prace budowlane trwały od 18 czerwca 2014 r. do 16 października 2014 r. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski z Brodnicy. W dniu          23 października 2014 r. dokonano komisyjnego odbioru robót. Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i zostały zakończone we właściwym terminie.

Celem projektu było wyposażenie rejonu ulicy Narutowicza w sprawny system kanalizacji sanitarnej co w przyszłości będzie miało wymierny wypływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego. W wyniku realizacji inwestycji do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączonych 416 osób. Dzięki uruchomieniu sieci kanalizacyjnej nastąpi poprawa standardu życia mieszkańców z uwagi na znaczący efekt ekologiczny, ponadto uregulowanie gospodarki ściekowej w rejonie ulicy Narutowicza wpłynie na podniesienie atrakcyjności terenu.

 

                                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                                           Maciej Przybylski

 

Projekt jest współfinansowany w 80 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.