Zakończenie realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim – końcowy etap (obszar nr 2)”

Informacja dot. zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim – końcowy etap (obszar nr 2)” ul. Kolejowa,Żwirki i Wigury i ul. Podleśna.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim zakończyło projekt budowy kanalizacji sanitarnej w 52% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 r.

Projekt realizowany był pn.:” Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim-końcowy etap (obszar nr 2)” i obejmował ul. Kolejową, ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Podleśną. W ramach przedmiotowego zadania wybudowano sieć kanałów sanitarnych i tłocznych o długości 3,44 km z przyłączami dla terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z budową przydomowych przepompowni ścieków i odtworzeniem nawierzchni. Zakres rzeczowy projektu obejmował:

kanał z rur kanalizacyjnych PCV dn 200 – 2390,6 mb

kanał z rur kanalizacyjnych PCV dn 250 – 125 mb

rury kanalizacyjne ciśnieniowe PE dn 250 – 53,5 mb

kanał z rur kanalizacyjnych PCV dn 160  – 630,3 mb

rury kanalizacyjne ciśnieniowe PE dn 63 – 129,4 mb

rury kanalizacyjne ciśnieniowe PE dn 50 – 116 mb

przydomowe przepompownie ścieków – 8 kpl

Roboty zastały wykonane w czasie od 01.08.2012 r. do 30.09.2013 r.

Planowany koszt całkowity projektu: 2 286 192.29 zł

Kwota dofinansowania: 966 520.30 zł

W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączonych 450 osób.

Projekt wpłynie na poprawę stanu środowiska m.in. poprzez zorganizowany system odbioru ścieków i ich odprowadzenie do miejskiej oczyszczalni ścieków celem unieszkodliwienia.

 

                                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                                           Maciej Przybylski

 

Projekt jest współfinansowany w 52 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.