Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków

                 Na podstawie Decyzji nr GD.RZT.70.62.23.2021/D.KR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 30 marca 2021r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków obowiązujące od 29 kwietnia 2021 roku do 28 kwietnia 2024 roku na terenie Nowego Miasta Lubawskiego:

 

1) Zaopatrzenie w wodę - wszyscy odbiorcy

Tabela. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Lp.

Grupa taryfowa

Rodzaj opłaty

Cena / stawka netto w okresie obowiązywania nowej taryfy

Jednostka miary

od 1 do 12 miesiąca

od 13 do 24 miesiąca

od 25 do 36 miesiąca

1

W (Wszyscy odbiorcy)

cena za dostarczoną wodę

3,15

3,24

3,26

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

2,96

3,05

3,08

zł/m-c/ wodomierz

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, do taryfowych cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.

 

2) Odprowadzanie ścieków – wszyscy odbiorcy

Tabela. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Lp.

Grupa taryfowa

Rodzaj opłaty

Cena / stawka netto w okresie obowiązywania nowej taryfy

Jednostka miary

od 1 do 12 miesiąca

od 13 do 24 miesiąca

od 25 do 36 miesiąca

1

S – Wszyscy dostawcy

cena za odprowadzone ścieki

6,42

6,47

6,48

zł/m3

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, do taryfowych cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.

                                                                                                               

 

                                                                                                  

Więcej w tej kategorii: « ZAPYTANIE OFERTOWE