INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona: Dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuję, że:

 

  1. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  350 000,00 zł brutto.

 

  1. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy) Adres          

Cena oferty brutto

[PLN]

1

Kogeneracja Zachód S.A.

ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań

379 994,10 zł

2

Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.

ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

405 976,57 zł

3

GOEE ENERGIA Sp. z o.o. 

ul. Gwiaździsta7c/2, 01-651 Warszawa

418 967,82 zł

4

Energia Polska Sp. z o.o.

53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 5

392 498,15 zł

5

Energa Obrót S.A.

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

428 873,65 zł

6

Energia i Gaz Sp. z o.o.

60-689 Poznań, ul. Obornicka 330

429 523,21 zł

7

Orange Polska S.A. Orange Energia

02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160

360 426,00 zł

8

PGE Obrót Spółka Akcyjna

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów Oddz. Lublin ul. Tomasza Zana 32a

427 087,35 zł

9

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

421 566,07 zł

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.