Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.04.2018 r. Wyróżniony

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.04.2018 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW będących własnością MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

ogłoszenie o zamówieniu nr 538007-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.

 

            Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych niniejszym przekazuje odpowiedź na zapytanie wniesione w ww. postępowaniu:

 

Zapytanie Wykonawcy:Zwracam się z prośbą o podanie zużycia energii elektrycznej w grupie taryfowej C12a i C23 w podziale na strefy. Dane te potrzebne są dla prawidłowego ustalenia ceny energii elektrycznej.

Odpowiedź:Zamawiający informuje o średniorocznym zużyciu energii w poszczególnych taryfach dla swoich obiektów:

Taryfa C23: na szczyt przedpołudniowy przypada zużycie 19,03 %, szczyt popołudniowy 12,98 %, reszta doby 67,99 % dobowego zużycia.

Taryfa C12a: 27 % zużycia przypada w godzinach szczytowych, 73 % zużycia energii przypada w godzinach pozaszczytowych.

 

            Powyższe wyjaśnienie treści SIWZ zawarte w niniejszym piśmie jest wiążące dla WSZYSTKICH Wykonawców zainteresowanych udziałem w niniejszym postępowaniu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.