Zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego. Wyróżniony

OGŁOSZENIE

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Działyńskich 8a

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 56 56 4742425 , 56 4742914

 

zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego

 

Przedmiot przetargu:

Typ pojazdu: ciągnik rolniczy kołowy z kabiną i ładowaczem czołowym Taurus T-425

Marka pojazdu :Białoruś MTZ 82

Rok produkcji: 1999

Numer rejestracyjny : NNM 17CX

Numer fabryczny pojazdu : 8234P

Rodzaj i numer silnika : wysokoprężny nr 357691

Liczba przepracowanych mtg - 11000

Pojazd sprawny technicznie, kompletny i gotowy do eksploatacji bez dodatkowych napraw.

Tryb przetargu:

Pisemny przetarg nieograniczony.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

1)      imię i nazwisko lub nazwę firmy,

2)      adres siedziby oferenta,

3)      numer telefonu,

4)      numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,

5)      datę sporządzenia oferty,

6)      oferowaną cenę brutto,

7)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

Cena wywoławcza zestawu:

Cena wywoławcza ciągnika z ładowaczem – 18 700,00 zł netto oraz podatek VAT 23%. Razem 23 001,00 zł brutto.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł. Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do 05.08.2015 roku do godz. 1000,w kasie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta – zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ( pokój nr 2) w zamkniętej, opieczętowanej kopercie w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być zaadresowana na adres :

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Działyńskich 8a

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

„Oferta na zakup ciągnika”

 

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 05.08.2015 roku do godziny 1200.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty,
z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 05.08.2015 r. o godz. 1300, w sali konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

Miejsce i termin oględzin przedmiotu przetargu:

MPGK Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków ul.Szkolna 5d 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Pojazd będzie udostępniony w celu oględzin  dnia 03.08 - 04.08.2015 r. od 900 do 1400.

Osoba do kontaktu: p. Marian  Kasprowicz tel. 56 4742914.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Inne informacje:

  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.
  2. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
  3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
  4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

 

 

 

 

 

    

PREZES ZARZĄDU

 

 Maciej Przybylski

ZAŁĄCZNIKI:

 

Zalacznik_nr1-druk_oferty.doc

Zalacznik_nr2-wzór_umowy.doc