Zamówienie na dostawę ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym

Przedmiot zamówienia:

Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym

 w formie leasingu operacyjnego

 

kod CPV  16700000-2 , 42410000-3 , 66100000-1

Zamawiający :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000294609 kapitał zakładowy 7.335.000,00 zł ,

tel.: 56 474 24 25, nr fax :  56 474 23 52

godziny pracy :   7:00 - 15:00

NIP : 877 144 88 43   ,   REGON : 280 260 847

http://bip.mpgknml.pl

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z A T W I E R D Z A M :

                                                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                                                    Maciej Przybylski

 

                                                                               

   Nowe Miasto Lubawskie,10.04.2015r.                                                       

1.  ZAMAWIAJĄCY

 

     Zamawiający :

     Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000294609 kapitał zakładowy 7.335.000,00 zł ,

     tel.: 56 474 24 25, nr fax :  56 474 23 52

     godziny pracy :   7:00 - 15:00

     NIP : 877 144 88 43   ,   REGON : 280 260 847

     http://bip.mpgknml.pl

     e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

    2.  TRYB POSTĘPOWANIA

 2.1   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2.2   Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.3 ust.1 pkt.1, art.7 ust.3, art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2.3   Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a)       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) 

b)       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231),

 

3.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest nabycie i przekazanie Zamawiającemu do odpłatnego korzystania w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 60 miesięcy od daty   podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w  ogólnych warunkach leasingu Wykonawcy, przedmiotu leasingu w postaci fabrycznie nowego ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowymna potrzeby własne. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – tzn. minimalne wymagania techniczne i użytkowe ciągnika określa Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami  technicznymi ifunkcjonalnymi pod warunkiem, że nie będą one miały wpływu na wyższe koszty eksploatacji.

 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt.

  3.2  Leasing operacyjny zostanie udzielony na następujących warunkach:

1)       waluta: PLN,

2)       okres finansowania 60 miesięcy w równych ratach, bez wpłaty własnej,

3)       opłata manipulacyjna: 0%,

4)       koszty opłat i ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający,

5)       Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela we własnym zakresie

bez dodatkowych opłat i kosztów manipulacyjnych z tego tytułu lub przyjęcie oferty pakietu ubezpieczeniowego od Wykonawcy,

6)       koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający,

7)       koszt wykupu – 1%, wystawiona faktura musi zawierać wyszczególnienie ciągnika

i odrębnie ładowacza czołowego,

8)   opłaty leasingowe Zamawiający będzie wnosił w formie przelewu bankowego,

                        9)   Zamawiający nie będzie ponosił kosztów monitoringu płatności.

4.  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6.  OFERTY WARIANTOWE

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       Nie później niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

8.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

   a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,

   b) posiadają wiedzę i doświadczenie,

   c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia

   d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia

8.2 Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale   

     technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych  podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tymcelu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

      W  przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 9.1 i 9.2 niniejszej SIWZ.

8.3 Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólną z zachowaniem wymagań określonych w pkt. 9.5 niniejszej SIWZ.

     Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów (wymienionych w pkt 9 niniejszej SIWZ) musi wynikać jednoznacznie, że w.w. warunki Wykonawca spełnił.          

     Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

8.4 Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego   zamawiający wykluczy :

1)       wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2)       wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)       osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

               przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie          przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4)       spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)       spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)       spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)       osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)       podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

9)       wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką       

      komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka  

      zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

      skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r.   

      o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom

      na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się

      wyroku.

         11) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem

               prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami

               uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców

               w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

          12) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 

               ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie

               okresu związania ofertą;

          13) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

               prowadzonego postępowania;

         14)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

         15)  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

               o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.5 Zamawiający uzna ofertę wykonawcy wykluczonego za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

 

9.   DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa następujące dokumenty:

      a)  oświadczenie w trybie art.22 ust.1 pzp – załącznik Nr 4 do SIWZ:

9.2  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 5 do SIWZ;

b) oświadczenia o przynależności do grup kapitałowych – załącznik nr 6 do SIWZ

9.3.Oświadczenia wymienione w pkt 9.1-9.2 muszą być złożone w formie oryginału.

9.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę za granicą  zamiast oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

      składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

9.5.Oferta składana przez dwa lub kilka podmiotów, które występują wspólnie ( konsorcja ) musi spełniać następujące wymagania:

      a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, a takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich wykonawców i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, jako załącznikdo oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

      b) najpóźniej w dniu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia wykonawcy składający ofertę wspólną, przedkładają umowę konsorcjum regulującą odpowiedzialność i zakres współpracy  każdego wykonawcy,

     c) każdy z uczestników konsorcjum dołączy do oferty oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wobec zamawiającego na etapie realizacji zamówienia jak i z tytułu udzielonych gwarancji i rękojmi.

      d) każdy z wykonawców konsorcjum musi oddzielnie złożyć dokumenty i oświadczenia zawarte w pkt. 9.1 i 9.2 niniejszej SIWZ, pozostałe dokumenty wykonawcy złożą wspólnie.

 

10.   SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

10.1  Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane

     na adres:

         Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.     

         ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie,

         fax : 56 474 23 52

         Zamawiający będzie żądał niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji faksem.

         Zamawiający nie dopuszcza formy porozumiewania się drogą elektroniczną, która stanowić może

         jedynie narzędzie pomocnicze.

10.2  Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert , pod warunkiem, że wniosek o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej http://bip.mpgknml.pl

10.4  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

 

11.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest : - Marian Kasprowicz tel.  56 4742914 lub 606 786 573

 

12.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

       Wykonawcy nie wnoszą wadium.

 

13.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

13.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały.

14.3 Oferta i załączniki, a także miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

14.4 Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej na zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie i oznakowanej napisem „OFERTA -Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym  w formie leasingu operacyjnego ”  z nazwą i adresem  wykonawcy.

14.5 Oferta powinna zawierać :

a)       formularz oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ,

b)       wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ  z folderem poglądowym pojazdu,

c)       oświadczenia i dokumenty określone w pkt 9 niniejszej SIWZ – załącznik Nr 4,5,6 do SIWZ,

d)       wzór umowy leasingowej.

       

15.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

15.1  Oferty należy składać wsekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie (pokój nr 2)

15.2 Termin składania ofert : do godz. 14:00 dnia 15 kwietnia 2015 r.

15.3 Oferty przesyłane pocztą nie będą rozpatrywane w przypadku dostarczenia ich po terminie określonym w pkt 15.2.

15.4 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

15.5 Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 15 kwietnia 2015 r. o godz. 14:30  w pokoju Nr 3 Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie.

 

16.   OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16.1 Cenę oferty stanowią wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań, opłat oraz kosztów związanych z dostawą i leasingiem.

16.2 Cenę oferty należy określić cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem podatku VAT. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z przepisami  prawa, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

16.3 Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

16.4 Cenę oferty należy określić z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

17.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.

 

18.   OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

18.1 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena i okres gwarancji.

18.2 Znaczenie kryterium; cena oferty – 90% , okres gwarancji liczony w miesiącach – 10%

18.3 Formuła oceny ofert w kryterium cena :     

Cno 

------- x 100 punktów x 90% = suma punktów

Coo

gdzie:

Cno – cena najniższa z ofert w zł   

Coo – cena oferty ocenianej  w zł

18.4 Formuła oceny ofert w kryterium okres gwarancji  :

Goo 

------- x 100 punktów x 90% = suma punktów

Glg

gdzie:

Goo – okres gwarancji  w ofercie ocenianej (ilość miesięcy)   

Glg – limit gwarancji ustalony przez zamawiającego (12 miesięcy)

18.4 W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która według formuły uzyska największą ilość punktów.

19.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM UMOWY PO WYBORZE

        OFERTY

19.1  Umowa zostanie zawarta w oparciu o  wzór umowy przedłożony przez Wykonawcę z uwzględnieniem warunków Zamawiającego określonych w pkt 21.2 niniejszej SIWZ.

19.2  Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ustawy Pzp nie później   jednak niż przed upływem terminu  związania ofertą.

19.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

20.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

        Wykonawca nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

21.   ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

21.1 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

21.2  Istotne postanowienia umowy, których zawarcia w przyszłej umowie wymaga Zamawiający:

Przedmiot umowy:

  1. Wykonawca dostarczy ciągnik kołowy z kabiną i ładowaczem czołowym 1 kpl.….…. (marka, model, typ) zgodnie z minimalnymi wymogami technicznymi i użytkowymi określonymi w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze złożoną ofertą.
  2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt.

Termin realizacji zamówienia i czynności odbioru:

  1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie na minimum dwa dni przed jej realizacją.
  3. Odbiór jakościowy przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
  4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Wymagane warunki płatności:

  1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą przetargową w następującej wysokości ………………………….
  2. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy będzie następowało sukcesywnie przez okres 60 miesięcy od daty zawarcia umowy na zasadach spłaty rat leasingowych.
  3. Zapłata miesięczna rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi  załącznik nr  ……. do umowy, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca.
  4. Leasing zostanie udzielony na następujących warunkach:

1)       waluta: PLN,

2)       okres finansowania 60 miesięcy w równych ratach, bez wpłaty własnej,

3)       opłata manipulacyjna: 0%,

            4)    koszty opłat i ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający,

            5)   Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela we własnym zakresie bez dodatkowych opłat i kosztów manipulacyjnych z tego tytułu lub przyjęcie oferty pakietu ubezpieczeniowego od Wykonawcy,

6)   koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający,

7)   koszt wykupu – 1%,wystawiona faktura musi zawierać wyszczególnienie ciągnika i odrębnie ładowacza czołowego,

8)   opłaty leasingowe Zamawiający będzie wnosił w formie przelewu bankowego,

            9)   Zamawiający nie będzie ponosił kosztów monitoringu płatności.

 

21.3  Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy:

a)       zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

 b)   zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację     

       przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,

 c)   zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych  niezależnych od Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

 

22.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        Wsprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) .

 

23.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

        Wykonawcom , których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI – środki ochrony prawnej

        ustawy Pzp.

Załączniki do specyfikacji:

załącznik nr 1    opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2    formularz ofertowy

załącznik nr 3    formularz cenowy

załącznik nr 4    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 5    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 6    oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych                                                                                                                          

załącznik nr 7 Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ