Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim Wyróżniony

Informacja dot. projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”.

Dnia 31 marca 2014 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 – Środowisko przyrodnicze, Działania 6.1 – Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2 – Gospodarka wodno-ściekowa.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 054 688,74 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią 2 430 726,78 zł. Kwota dofinansowania wynosi 1 944 581,42 zł co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych.

Przedmiotem inwestycji jest skanalizowanie terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i przemysłowej zlokalizowanych przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim.

Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 4,41 km.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi odbiór i transport ścieków komunalnych wytwarzanych przez ok. 416 mieszkańców do miejskiej oczyszczalni ścieków, co spowoduje zmniejszenie możliwości wystąpienia sytuacji mogących spowodować zagrożenie dla środowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest kontynuacją działań w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej realizowanych od kilku lat w ramach środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i środków własnych.    

 

                                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                                           Maciej Przybylski

 

Projekt jest współfinansowany w 80 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.