Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, obowiązujący w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim 

Treść Regulaminu.